OBCHODNÍ PODMÍNKY
provozovatele webových stránek:
ADJ.CZ, spol.  s r.o., se sídlem Jihlava, Staré Hory, Romana Havelky 315/19a, IČ: 25317113, DIČ: CZ25317113 pro užívání online poptávkového webu na internetové adrese: http://www.adj.cz
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti ADJ.CZ, spol.  s r.o., se sídlem Jihlava, Staré Hory, Romana Havelky 315/19a, IČ: 25317113, DIČ: CZ25317113, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně spisová značka C 24922 (dále jen „provozovatel“) se vztahují k online poptávkovému webu  provozovaném na webové stránce umístněné na adrese http://www.adj.cz (dále jen „webová stránka“).
Obchodní podmínky stanovují, že poptávkový web není provozován a neslouží jako internetový obchod, skrze který lze prezentované zboží přímo nakoupit. Jediný proces realizovatelný na webové stránce, je pouze odeslání poptávky, na jejímž základě, je poptávajícímu zaslána oficiální nabídka. Nabídka zaslaná poptávajícímu, následná objednávka poptávajícího, tj. samotný nákup zboží je již realizován mimo webové stránky standardním obchodním procesem a nevztahují se na něj obchodní podmínky provozování internetového obchodu.
Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat.
Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
FORMA VZTAHU PROVOZOVATELE A POPTÁVAJÍCÍHO
Veškerá prezentace zboží umístěná ve webových stránkách http://www.adj.cz je informativního charakteru a provozovatel přijetím poptávky od poptávajícího neuzavírá kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
Webové stránka obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny s daní z přidané hodnoty a zároveň také bez daně z přidané hodnoty. Jedná se o ceny finální, které po odeslání poptávky provozovatel potvrdí v oficiální nabídce.
Webové stránka neobsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto informace poptávající získá v oficiální nabídce realizované mimo tyto webové stránky.
Pro poptávku zboží vyplní kupující poptávkový formulář ve webovém rozhraní. Poptávkový formulář obsahuje zejména informace o poptávaném zboží či produktu (poptávané zboží „vloží“ poptávající do poptávkového formuláře webové stránky)
Provozovatel neprodleně po obdržení poptávky toto obdržení poptávajícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty poptávajícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v poptávce (dále jen „elektronická adresa poptávajícího“).
Smluvní vztah mezi provozovatelem a poptávajícím odesláním poptávky ani jiným úkonem realizovaným na webové stránce nevzniká.
CENOVÉ PODMÍNKY, PLATEBNÍ PODMÍNKY, PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY A DODÁNÍ ZBOŽÍ
Platební podmínky a dodání zboží jsou řešeny individuálně až na základě oficiální nabídky v rámci standardního obchodního styku realizovaného mimo tyto webové stránky.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Poptávající souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, atd. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
Poptávající souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností. Nezvolí-li poptávající jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení poptávajícímu.
Poptávající bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje ( při poptávce provedené z webové stránky) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o změně ve svých osobních údajích.
Zpracováním osobních údajů poptávajícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Dále již nebudou osobní údaje provozovatelem bez předchozího souhlasu poptávajícího předávány třetím osobám.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Poptávající potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A COOKIES
Poptávající souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem provozovatele na elektronickou adresu poptávajícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatele na elektronickou adresu poptávajícího.
Poptávající souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Kontaktní údaje provozovatele: adresa pro doručování: ADJ.CZ, spol.  s r.o., se sídlem Jihlava, Staré Hory, Romana Havelky 315/19a, telefon: 567 587 567.