ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů pro zákazníky dle GDPR vydaných společností ADJ.CZ, spol. s r.o. se sídlem Romana Havelky 315/19a, 586 01 Jihlava, IČ: 25317113, zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 24922, je poskytnout informace o tom, jak shromažďujeme, zpracováváme, používáme a chráníme Vaše osobní údaje a tím pomáháme chránit Vaše soukromí.

Veškeré nakládání s Vašimi osobními údaji provádíme v souladu s platnou legislativou, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“), zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

1.  Kdo zpracovává Vaše údaje?

Osobní údaje zpracovává společnost ADJ.CZ, spol. s r.o., se sídlem se Romana Havelky 315/19a, 586 01 Jihlava, IČ: 25317113, jako správce osobních údajů dle GDPR. Vaše údaje budeme zpracovávat dle níže uvedených podmínek.

2. Co je osobní údaj ?

Osobními údaji jsou takové informace, díky kterým Vás můžeme identifikovat. Jedná se tedy o informaci, která je přiřaditelná konkrétně k Vaší osobě. Osobním údajem nejsou údaje anonymní či agregované, tedy takové, které nemůžeme s Vaší osobou jednoznačně propojit. 

Osobní údaje dělíme na:

 • Základní údaje, kterými jsou například Vaše jméno, příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu (jiného dokladu), emailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště apod. 
 • Zvláštní kategorii osobních údajů pak tvoří citlivé osobní údaje, což jsou údaje velmi osobního charakteru zachycující například informace o Vašem zdravotním stavu. 

3. Právní tituly pro zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje od Vás získáváme a dále s nimi nakládáme vždy výhradně v nezbytném rozsahu a pro splnění příslušného účelu. Předání Vašich osobních údajů je pro Vás dobrovolné a v případech, kdy je jejich předání uděleno na základě souhlasu, lze za splnění určitých podmínek požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů.

V některých případech, jako je například uzavření kupní smlouvy na pořízení našeho zboží či služby, od Vás nezbytný rozsah osobních údajů potřebujeme získat již v případě Vaší závazné objednávky na toto zboží nebo službu. Bez těchto údajů bychom totiž nemohli Vašim požadavkům vyhovět a uzavřít s Vámi předmětnou smlouvu, a to zejména s ohledem na plnění našich legislativních povinností, ale také s ohledem na ochranu našich oprávněných zájmů. 

Níže uvádíme legislativou vymezené tituly, na základě kterých jsme oprávněni Vaše osobní údaje zpracovávat. Mezi hlavní tituly pro zpracování Vašich osobních údajů odpovídající spadají: 

 • Souhlas – souhlas nám udělíte pro jeden či více konkrétních účelů (například za účelem zasílání obchodních sdělení a newsletterů). 
 • Plnění smlouvy – Vaše osobní údaje zde potřebujeme pro účely uzavření smluvního vztahu a následného plnění z něj, případně také před uzavřením smlouvy (například objednávka předcházející uzavření kupní smlouvy). 
 • Plnění právní povinnosti – Vaše osobní údaje zde potřebujeme za účelem jejich zpracování pro splnění naší legislativní povinnosti jako správce. 
 • Oprávněný zájem – zpracování Vašich osobních údajů by bylo nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů avšak s výjimkou případů, kdy před těmito zájmy mají přednost Vaše zájmy nebo Vaše základní práva a svobody. 

Spíše okrajově se pak jako titul pro zpracování Vašich osobních údajů uplatní:

 • Ochrana zájmů subjektů údajů – zpracování Vašich osobních údajů by bylo nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů Vás či jiné fyzické osoby. 
 • Veřejný zájem – zpracování Vašich osobních údajů jsme povinni provést pro splnění našeho úkolu prováděného ve veřejném zájmu, nebo při výkonu veřejné moci, kterým budeme jako správce pověřeni. 

4. Způsob zpracování osobních údajů

Správce a případně jeho zpracovatelé osobní údaje zpracovávají manuálně (v tištěné a elektronické podobě) a elektronicky automatizovanými prostředky. 

5. Důvody zpracování osobních údajů

Je potřeba, abychom každé zpracování Vašich osobních údajů mohli opřít o právní titul. 

Níže tedy uvádíme příklady situací, ve kterých budeme Vaše osobní údaje nejčastěji požadovat a titul, pro který tak budeme činit: 

 • Objednání a koupě osobního automobilu – právním titulem bude uzavření a plnění ze smlouvy případně plnění před uzavřením kupní smlouvy. 
 • Servisní služby – právním titulem bude uzavření a plnění ze smlouvy případně plnění před uzavřením servisní smlouvy a poskytnutím služby. 
 • Poskytnutí financování – právním titulem bude plnění před uzavřením příslušné smlouvy (například posouzení úvěruschopnosti) a plnění ze smlouvy pro účely financování nákupu osobního automobilu a z této smlouvy plynoucí vzájemná práva a povinnosti. 
 • Sjednání pojištění – právním titulem bude uzavření a plnění ze smlouvy o pojištění. 
 • Stažení a používání mobilní aplikace – právním titulem bude uzavření smlouvy a plnění ze smlouvy o používání aplikace. 
 • Marketingové účely – právním titulem bude udělení souhlasu za účelem zasílání newsletterů a obchodních sdělení. U obchodních sdělení se v určitých případech může jednat o náš oprávněný zájem, kdy souhlasu není třeba (např. hromadné svolávací akce, změna obchodních podmínek apod.) 
 • Uložení cookies nutných pro fungování webových stránek – právním titulem bude náš oprávněný zájem, neboť ukládání cookies je nutné pro řádné fungování webových stránek. 

6. Ochrana osobních údajů

Na ochraně Vašich osobních údajů nám velmi záleží, proto dodržujeme níže uvedená technická i organizační opatření zajišťující bezpečnost Vašich osobních údajů. Mezi tato opatření patří: 

 • Kontrola fyzického přístupu – veškerá data uchováváme tak, abychom chránili přístup k nim, což znamená, že místa, kde jsou uložena jsou zabezpečena technickými prostředky, mimo pracovní dobu jsou prostory Správce zabezpečeny elektronicky a napojeny a PCO. 
 • Kontrolovaný vstup – do žádného systému uchovávajícího osobní údaje neumožňujeme vstoupit nikomu bez zadání příslušného hesla či dalšího ověření, k údajům se tak dostanou jen oprávněné osoby.
 • Přístupová kontrola – přijali jsme taková opatření, která zabraňují neoprávněnému čtení, kopírování, změně, odstranění ze systému či jiné nakládání s nimi.

7. Vaše práva

Ochrana osobních údajů by samozřejmě nebyla úplná v případě, že byste ve věci jejich ochrany neměli svá práva. Níže tedy naleznete výčet Vašich práv spojených s ochranou osobních údajů spolu s praktickým vysvětlením jejich použití: 

 • Právo na poskytnutí informací o zpracování osobních údajů 
  Vás opravňuje k získání informací týkajících se naší plné identifikace jakožto správce Vašich osobních údajů. Současně jste oprávněni znát právní titul zpracování (například plnění smlouvy), účel (například smlouvy o koupi našeho zboží) či informace o době uchování osobních údajů. 
 • Právo na přístup k osobním údajům 
  Vás opravňuje od nás na základě Vaší žádosti získat informaci, zda Vaše osobní údaje zpracováváme a pokud ano, v jakém rozsahu. V případě, že o to požádáte, jsme povinni Vám rovněž sdělit účel zpracování, příjemce zpracovávaných osobních údajů, případně další, související informace. 
 • Právo na opravu 
  Vám umožní nás požádat, abychom změnili některý z Vašich osobních údajů, který zpracováváme, pokud u něj došlo k nějaké změně (například změna příjmení, změna adresy apod.). Není naší povinností jako správce osobních údajů aktivně zjišťovat, zda osobní údaje, které o Vás shromažďujeme, jsou aktuální, nesprávné či nepřesné, nicméně v případě, kdy nás na tuto skutečnost upozorníte, je naší povinností se Vaší připomínkou či žádostí na opravu zabývat. Za splnění stejných předpokladů máte také právo nás požádat o doplnění osobních údajů. 
 • Právo na výmaz 
  Bývá označované též jako „právo být zapomenut“ a ukládá nám jako správci osobních údajů Vaše osobní údaje zlikvidovat, a to v následujících případech: 
  • odpadl účel zpracování, 
  • svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvoláte a neexistuje žádný jiný důvod pro zpracování Vašich osobních údajů (například odvolání marketingového souhlasu za předpokladu, že s námi nemáte například uzavřen smluvní vztah), 
  • vznesete námitku proti zpracování osobních údajů (za podmínky, že je uznatelná a neexistuje právní důvod pro zpracovávání Vašich osobních údajů), 
  • v souladu s platnou legislativou je nám uloženo Vaše údaje vymazat (například skartační povinnost). 
 • Právo vznést námitku 
  Je obdobou práva na odvolání souhlasu a uplatní se v případě, kdy jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu (například za účelem ochrany našeho majetku). Námitku můžete vznést také v případě, kdy budou Vaše osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu. V oprávněných případech budou Vaše osobní údaje po uznání Vaší námitky vymazány a nebudeme je dále zpracovávat. 
 • Právo na přenos osobních údajů 
  V případě, že nás požádáte o přenos Vašich osobních údajů k jinému správci, je naší povinností mu tyto údaje poskytnout a předat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo můžete uplatnit, jen pokud je zpracování založeno na souhlasu nebo smlouvě a současně se jedná o automatizované zpracování, tedy takové zpracování, které probíhá výlučně prostřednictvím technických prostředků na základě předem určeného algoritmu a bez jakéhokoliv zásahu člověka. 
 • Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování automatizovaného rozhodování 
  Znamená, že v případě, že zpracování Vašich osobních údajů má být podkladem pro nějaké rozhodnutí, typicky například při posuzování Vaší úvěruschopnosti před poskytnutím úvěru, máte právo požádat, aby Vaše osobní údaje byly posouzeny člověkem. 

8. Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů využijte prosím e-mailu info%z%adj.cz